آگهی مناقصه (يک مرحله ای ) (نوبت اول) شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص)1-نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص)
2-نشانی دستگاه مناقصه گزار: کیلومتر 40 جاده میناب - جنب شهر قلعه قاضی
3-موضوع: تامین نیروی انسانی
4-محل خرید اسناد مناقصه: اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس 
5-مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 12 روز
6-مکان تحویل پیشهاد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس 
7-مهلت تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری مورخ 09/12/1401
8-زمان و تاریخ و مکان بازگشایی پاکات رأس ساعت 09:000 روزچهار شنبه مورخ 10/12/1401 در سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
9-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل میشود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واريز وجه نقد در وجه شرکت مدیریت تولید  برق خلیج فارس
11-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: (پانزده میلیارد و یکصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و پانصد و ده میلیون تومان)
12-قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 5،000.000 ريال ( پنج میلیون ريال) واریز به حساب شبا                             250130100000000298423777  IRنزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی بندرعباس بنام شرکت مدیریت تولید برق 
خلیج فارس
13-پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، تضمینهای معتبر تهیه و همراه پیشنهاد نرخ به شرکت تسلیم نماید، به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14-سایر اطلاعات و جرئیات در اسناد مناقصه مندرج است 
15-آگهی در سایت  www.otpgc.co و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات iets.mporg.ir  قابل مشاهده می‌باشد.
16-این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
17-مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع مناقصه از سوی شرکت کنندگان الزامی میباشد.
18-مدت قرارداد يكسال و از تاریخ 1/01/1402 لغايت 29/12/1402ميباشد.
19- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.
متقاضیان میتوانند با ارائه معرفی نامه، نماینده خود را جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه فیش واریزی به مبلغ 5،000.000 ريال( پنج میلیون ريال) به حساب جاری اعلام شده در آگهی و مراجعه به آدرس شرکت اقدام نمایند. 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها