اداره كل پست استان هرمزگان فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای تاریخ /26/فروردین ماه سال /1400اداره كل پست استان هرمزگان  در نظردارد خدمات نظافت و باربری خود را  مطابق با شرایط عمومی ‌، فنی و طرح برگزار نماید . كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت ( ستاد) به ادرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‌، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه یاد شده محقق سازند .
1-موضوع مناقصه:  واگذاری انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره كل پست استان هرمزگان
2-مبلغ سپرده  شركت در مناقصه  901000000  ریال( نهصد ویك میلیون ریال)  كه الزاما به یكی ازدو روش ذیل می باشد :
1/2- ارائه ضمانتنامه بانكی از یكی از بانكها یا موسسات مالی تحت نظارت بانك مركزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید
1/2- فیش واریزی بابت سپرده شركت در مناقصه به شماره شباAR  540100004101047771207223  نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به نام تنخواه گردان پرداخت اداره كل پست استان هرمزگان
3-    مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز دوشنبه  مورخ 23 /01/1400 ( ساعت 00/14 ) لغایت روز شنبه مورخ  28/01/1400  ( ساعت 00/14  )
4- مهلت زمان ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14/00 روز چهارشنبه مورخ 08/ 02/1400
5- تاریخ بازگشائی پیشنهادات : روز پنجشنبه مورخ  1400/02/09 - ساعت 10/00
تبصره : توضیح اینكه پاكات الف ‌، ب و ج شركتهایی مفتوح خواهد شد كه حد نصاب لازم را در ارزیابی كمیته فنی-( پاكات د ) اخذ نموده باشند.
6 -محل بازگشائی پیشنهادات:  دفتر مدیركل پست استان هرمزگان  
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به ادرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم را شامل پاكات ( الف ‌، ب ‌، ج  و د) تهیه و به صورت فایلهای PDF درسامانه فوق درج نمایند . « پاكات( الف و د) علاوه بر اسكن شدن در سامانه ستاد ‌، الزاما بایستی بصورت فیزیكی حداكثر تا ساعت 00/14 روز چهارشنبه  مورخ 08/02/1400  نیز ارائه شود» .
حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پیشنهادات ‌، دو پیشنهاد دهنده می باشد  .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه فیزیكی جهت تحویل پاكت  الف ( پاكت تضمین شركت در مناقصه ) و پاكت د ( ارزیابی كیفی ) :  بندرعباس ‌، خیابان 17شهریور شمالی ‌،  اداره كل پست استان هرمزگان ‌، طبقه اول ‌، واحد دبیرخانه - تلفن های تماس -   32236011 - 32240101 - 076
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس تهران 02141934               شناسه آگهی: 1121829

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها