آرشیو مطالب

نویسنده: مصطفی دولخانی
بازار نوسازها سقوط کرد
بازار فروش آپارتمان‌های نوساز دچار کم رونقی شدیدی شده.
عمان، دوست همه و دشمن هیچ کس
کشورها روشهای متفاوتی برای داشتن رابطه باسایر ملل و تامین منافعشان برای خود در نظردارند و عمده ی کشورها با توجه به ویژگی های نوع حکمرانی شان مصادیق معدودی از دوستان برای خود قائلند برهمین اساس تعریفی مشخص از دشمنان دارند اما در راهبرد عده ی بسیار کمی از کشورها بر خلاف این قاعده همه دوستانند ودشمن هیچ کس، به تعبیری دقیق تر می توان با این سیاق با همه ی کشور ها دوست بود وبا برخی دوستتر.
رونق درواحد‌های مسکونی ارزان و ریز متراژ
بنابر تحقیقات میدانی به علت کاهش توان مالی خریداران واقعی یا مصرفیِ ملک و کمی انگیزه ی تقاضای سرمایه ای که بیشتر در واحد های گرانتر متبلور است.

بیشتر