نرخ آبزیان

نرخ یک کیلو آبزیان در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس | ۲۹ تیر ۱۳۹۹
ماهی سرخو 70,000 تومان
ماهی کفشک 65,000 تومان
ماهی سنگسر 90,000 تومان
ماهی مقوا پاپیل 40,000 تومان
ماهی بیا 40,000 تومان
ماهی قدر 43,000 تومان
ماهی هامور 120,000 تومان
ماهی سکن 75,000 تومان
ماهی میش 90,000 تومان