نرخ آبزیان

نرخ یک کیلو آبزیان در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس | ۷ امرداد ۱۳۹۹
ماهی شهری 65,000 تومان
ماهی سرخو 80,000 تومان
ماهی شیر 110,000 تومان
ماهی هوور 45,000 تومان
ماهی قدر 45,000 تومان
ماهی هامور 90,000 تومان
ماهی سکن 55,000 تومان
ماهی میش 75,000 تومان